Разпореждане № от 41277 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 03.01.2013 година

Гроздан Илиев, зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих жалбата на осъдения И. Е. Щ., постъпила във ВКС с вх. № 54 от 02.01.2013г. / първоначално постъпила с вх.№ 2652/14.12.2012г. и изпратена на Окръжен съд – Благоевград за комплектоване с делото/, установих следното:

Направеното искане е за възобновяване на наказателното производство по нохд № 248/2012г. по описа на Благоевградския окръжен съд и отмяна на постановеното по него протоколно определение № 129 от 22.05.2012г., с което съдът е одобрил споразумение за прекратяване на наказателното производство, водено срещу И. Щ., с което подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл.199, ал.1, т.4 вр. чл.198, ал.3, пр.1 вр.ал.1 вр.чл.29, ал.1, б.”а” НК и му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години и десет месеца при строг режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип.
Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 НПК осъденият може да направи искането по чл.422, ал.1, т.5 НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт. В настоящия случай атакуваното определение е с дата 22.05.2012г., съответно срокът за подаване на искане за възобновяване е изтекъл на 22.11.2012г. /присъствен ден/. Искането е подадено от Затвора – Б. дол на 04.12.2012г. /видно от клеймото на затвора/, т.е. след изтичане на законоустановения шестмесечен срок и е процесуално недопустимо.
По изложените съображения приемам, че са налице процесуални пречки за образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на наказателното производство по нохд № 248/2012г. по описа на Благоевградския окръжен съд.

Водим от горното и на посочените основания

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на наказателното производство по нохд № 248/2012г. по описа на Благоевградския окръжен съд.
Делото, ведно с искането, да се върне на ОС – Благоевград.
Да се уведоми молителят.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/
/ММ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
today