Разпореждане № от 41283 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 09.01.2013 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искане № 13920/12 от 07.12.2012 г. на и.ф. Главен прокурор на Република България за възобновяване на производството по НОХД № 10732/2012 г. по описа на Софийски районен съд (СРС), с вх. № 326 на ВКС от 08.01.2013 г.,
установих:

Съгласно чл. 424, ал. 2 НПК първоинстанционният съд незабавно изпраща препис от искането за възобновяване на осъдения или оправдания, а делото – на Върховния касационен съд. В случая, изискването на посочената разпоредба не е изпълнено от СРС, тъй като по делото няма данни осъдените И. Г. Н. и И. Х. Н. да са получили препис от искането на и.ф. Главен прокурор.
Първоинстанционният съд (СРС) следва да изпълни разпоредбата на чл. 424, ал. 2 НПК относно връчване на препис от искането за възобновяване на И. Г. Н. и И. Х. Н., поради което, с оглед на гореизложеното, и поради отсъствие на процесуалните изисквания, предопределящи допустимостта на производството,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на НОХД № 10732/2012 г. на Софийския районен съд.
Делото, ведно с искането, да се върне на Софийския районен съд за изпълнение на указанията, посочени в съобразителната част на разпореждането, след което да се изпрати обратно на Върховния касационен съд.
Да се уведоми Върховна касационна прокуратура.
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС: ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Определение №103 от 18.2.2009 по ч.пр. дело №101/101 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 103 София 18.02.2009 година Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на осемнадесети февруари две хиляди и девета година в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
way way