Разпореждане № от 41284 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 10.01.2013 година

Гроздан Илиев, зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих молбата на осъдения Д. В. Д., постъпила във Върховния касационен съд с вх.№ 220 от 07.01.2013г. /постъпила първоначално с вх.№ 2723 от 20.12.2012г. и изпратена с писмо от 21.12.2012г. за комплектоване с делото на Шуменския районен съд/, установих следното:

С подадената молба по същество се иска възобновяване на производството по нчд № 50/2008г. по описа на Шуменския районен съд и отмяна на постановеното по същото протоколно определение от 13.02.2008г. за групиране наказанията на осъдения Д. В. Д.. Посоченото определение е влязло в сила на 29.02.2008г., а искането е подадено на 17.12.2012г. / видно от печата на затвора, поставен на плика/, т.е. след изтичане на законоустановения шестмесечен срок, в който осъденият съгласно разпоредбата на чл.421, ал.3 НПК има правото да направи искане за възобновяване, поради което се явява просрочено.
Предвид изложеното приемам, че са налице процесуални пречки за образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на нчд № 50/2008г. по описа на Шуменския районен съд поради недопустимост на искането.

Мотивиран от горното

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на нчд № 50/2008г. по описа на Шуменския районен съд.
Делото, ведно с искането, да се върне на Шуменския районен съд.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/
/ММ

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.