Разпореждане № от 41297 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 23.01.2013 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах подаденото чрез адв. М. Я. искане от К. Й. Й., с вх. 1090 на ВКС от 22.01.2013 г.,
УСТАНОВИХ:

Постъпилото искане е на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК и е за възобновяване на н.ч.д. № 1287/2012 г. по описа на Добричкия районен съд и отмяна на постановеното по него определение № 45 от 13.07.2012 г., с което на основание чл. 243, ал. 5, т. 3 НПК съдът отменя постановление на Добричката районна прокуратура от 15.05.2012 г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 250/11 г. по описа на Второ РУП – гр. Добрич, образувано срещу К. Й. Й., за престъпление по чл. 277, ал. 2, предл. последно, във вр. с ал. 1 НК и връща делото на прокурора с оглед на посоченото в обстоятелствената част на определението.
Процесуалната допустимост на дадено искане за възобновяване се определя както от вида на акта, чиято отмяна се иска, така и от процесуалната легитимация на лицето – автор на искането и срока, в който се прави.
Постановеното определение, съгласно разпоредбата на чл. 419, ал. 1 НПК, не попада в категорията актове, подлежащи на възобновяване по глава тридесет и трета „Възобновяване на наказателни дела” от НПК. Съгласно чл. 419, ал. 1 НПК, на проверка по реда на извънредния способ на възобновяването на наказателни дела подлежат, от една страна, влезлите в сила присъди и решения, и от друга – определенията по чл. 112, ал. 3, чл. 243, ал. 5, т. 1 и 2, чл. 382, ал. 7, както и определенията и разпорежданията по чл. 341, ал. 1 НПК.
С оглед на гореизложеното, подаденото искане не е годно да инициира производство пред ВКС, доколкото съдебният акт не е от определенията, подлежащи на възобновяване, поради което:
РАЗПОРЕЖДАМ:
Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на н.ч.д. № 1287/2012 г. на Добричкия районен съд.
Делото с искането да се върне на Добричкия районен съд.
За настоящото разпореждане да се уведомят К. Й. Й. и адв. М. Я. на адресите, посочени в искането.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Определение №278 от 18.4.2012 по ч.пр. дело №226/226 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 278София, 18.04.2012 ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Гражданска колегия, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети април, през две хиляди и дванадесета година, в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
cnnd