Разпореждане № от 41304 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 30.01.2013 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на Р. Г. Е. за възобновяване на производството по в.н.ч.х.д. № 18/2012 г. по описа на Благоевградския окръжен съд, с вх. № 1443 на ВКС от 29.01.2013 г.,
установих:

С присъда № 8084 от 01.11.2011 г. по н.ч.х.д. № 1689/09 по описа на Благоевградския районен съд (БлРС) Р. Г. Е. е признат за виновен за престъпление по чл. 130, ал. 2 НК, поради което и на основание чл. 130, ал. 2 НК, вр. чл. 78а НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложило административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. Р. Г. Е. е осъден да заплати на частния тъжител и граждански ищец сумата от 2500 лв., представляваща обезщетение за причинените от престъплението неимуществени вреди, както и направените от частния тъжител и граждански ищец разноски по делото.
Благоевградският окръжен съд, с решение № 315 от 24.07.2012 г. по в.н.ч.х.д. № 18/2012 г. е изменил присъда № 8084 от 01.11.2011 г. по н.ч.х.д. № 1689/09 на БлРС, като е намалил наложеното на Р. Г. Е. административно наказание „глоба” от 1000 лв. на 500 лв. и е потвърдил присъдата в останалата й част.
Съгласно разпоредбата на чл. 420, ал. 2 НПК искане за възобновяване на наказателно дело на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК, в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт, може да прави осъденият за престъпление от общ характер, който не е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а НК.
Подадената молба не е годна да инициира производство пред ВКС по глава тридесет и трета от НПК, поради което
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на производството по в.н.ч.х.д. № 18/2012 г. по описа на Благоевградския окръжен съд.
Делото с искането да се върне на Благоевградския районен съд.
За настоящото разпореждане да се уведоми Р. Г. Е. на адресите, посочени в искането.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
gokyuzu