Разпореждане № от 41306 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 01. 02. 2013 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на Й. Х. М. с вх. № на ВКС 1386 от 28.01.2013 г. за възобновяване на производството във връзка с изпратеното нохд № 8210/2007 г. по описа на Районен съд – София,
УСТАНОВИХ:
С присъда от 31. 03. 2009 г. постановена по посоченото по – горе дело съдът признал подсъдимият Й. Х. М. за виновен за извършено престъпление по чл. 211 НК, във връзка с чл. 210, ал. 1, т. 2 НК и го осъдил на седем години лишаване от свобода и конфискация на Ѕ от имуществото му.
С решение №1057 от 18.10.2010 г. постановено по внохд 4964/09 Софийски градски съд изменил присъдата на М. в частта относно режима на изтърпяване на наказанието.
Така постановеният съдебен акт е проверен от касационната инстанция по реда на възобновяване на производството по внохд 4964/09 на СГС и отмяна на постановеното по него решение, както и отмяна на изменената с него присъда от 31.03.2009 г. по нохд 8210/07 на СРС, по искане на М., което е оставено без уважение с решение № 237 от 10.05.2011 г. постановено по н.д. № 1116/2011 г. на ВКС.
При това положение повторното разглеждане на делото по глава тридесет и трета от НПК по искане на осъдения е недопустимо, поради което

РАЗПОРЕЖДАМ:
Отказвам образуване на производство за възобновяване на
нохд № 8210/2007 г. по описа на Районен съд – София.
Делото ведно с искането да се върне на Районен съд – София.
Да се уведоми Й. Х. М..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Гроздан Илиев/
/ГП

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.