Разпореждане № от 41310 по ч.пр. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 05.02.2013 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като проверих изпратеното на основание чл. 43, т. 3 НПК н.о.х.д.№ 69/2013 г. по описа на Районен съд –Сандански, постъпило във ВКС с вх. № 1762/05.02.2013 г.,
УСТАНОВИХ:

Не са налице основанията на чл. 43, т. 3 НПК за промяна в подсъдността за разглеждане на н.о.х.д. № 69/2013 г. на Районен съд – Сандански, тъй като не е установена невъзможност да се образува състав за разглеждане на делото. От искането на и.ф. председател на Районен съд – Сандански, съдия Б., е видно че съставът на съда не се състои само от съдиите Б. и П., а няма данни останалите съдии да са се отвели от разглеждане на делото.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:
Отказвам образуване на частно производство пред Върховния касационен съд на основание чл. 43, т. 3 НПК.
Делото да се върне на Районен съд – Сандански.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Определение №607 от по гр. дело №2/2 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                                                                                      № 607                                           София 25.06.2009г.                  ВЪРХОВНИЯТ  КАСАЦИОНЕН  СЪД, ГК ,ІV г.о.в закрито заседание на

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
casibom