Разпореждане № от 41310 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 05.02.2013 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на осъдения Б. К. С. (озаглавено „молба”), с вх. № 1763 на ВКС от 05.02.2013 г., за възобновяване на производството по НОХД № 32/2011 г. по описа на Омуртагския районен съд (ОмРС),
установих:

Искането, адресирано пряко до Върховния касационен съд (ВКС), е постъпило първоначално в същия с вх. № 224/24.01.2013 г. С писмо на ВКС № 224 от 25.01.2013 г. то е изпратено по компетентност на ОмРС. С писмо № 61 от 01.02.2013 г. на ОмРС по НОХД № 32/11, последното е изпратено на ВКС, ведно с молбата на осъдения, заведено под горепосочения входящ номер на ВКС.
С присъда № 26 от 09.03.2011 г. на ОмРС по НОХД № 32/11 Б. К. С. е признат за виновен за престъпление по чл. 234в, ал. 2 във вр. с ал. 1, чл. 28, ал. 1 и чл. 54 НК и му е определено наказание лишаване от свобода за срок от една година и девет месеца при първоначален „строг” режим.
В срока по чл. 319, ал. 1 НПК посочената присъда е обжалвана от осъдения С. пред Търговищкия окръжен съд (ТОС). С решение № 55 от 14.04.2011 г. по ВНОХД № 83/2011 г. ТОС е потвърдил изцяло присъда № 26 от 09.03.2011 г. по НОХД № 32/11 на ОмРС.
Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 НПК осъденият може да направи искането по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт – в случая горепосоченото потвърдително решение на ВОС, което съгласно чл. 346 НПК е изключено от касационна проверка и е влязло в сила от датата на постановяването му – 14.04.2011 г., в съответствие с императивната разпоредба на чл. 412, ал. 2, т. 1 НПК.
В настоящия случай, искането на Б. К. С. за възобновяване на НОХД № 32/11 на ОмРС, подадено на 21.01.2013 г. (с дата на пощенското клеймо – 22.01.2013 г.), следва да бъде върнато като просрочено, тъй като е извън шестмесечния срок по чл. 421, ал. 3 НПК от влизане на присъдата в сила, изтекъл на 14.10.2011 г.
Б. К. С. разполага с възможността да отправи молбата си за възобновяване на НОХД № 32/11 по описа на ОмРС до Главния прокурор на Република България, който е оправомощен да направи искане за възобновяване на цитираното по-горе наказателно дело и извън посочения шестмесечен срок, когато това е в интерес на осъдения и при наличие на законовите предпоставки за това.
Искането на осъдения се явява процесуално недопустимо, поради което:
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на НОХД № 32/2011 г. по описа Омуртагския районен съд.
Делото с искането да се върне на Омуртагския районен съд.
Да се уведоми Б. К. С..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
lifta hakkında