Разпореждане № от 41310 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 05.02.2013 година

Гроздан Илиев, зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих искането за възобновяване на осъдения П. Х. П., постъпило във ВКС с вх. № 1266 от 25.01.2013 г., установих следното:

Подаденото искане е за възобновяване на наказателното производство по нохд № 2949/2010г. на Пловдивския окръжен съд. С решение № 206 от 20.01.2012г. по внохд № 447/2011г. по описа на Пловдивския апелативен съд е потвърдена присъда № 61 от 16.05.2011г. на ПОС.
Видно от решение № 193/12.07.2012г., постановено по кнд № 517/2012г. по описа на Върховния касационен съд, ІІ наказателно отделение, решението на Пловдивския апелативен съд и потвърдената с него първоинстанционна присъда са проверени по касационен ред, поради което съгласно разпоредбата на чл.422, ал.1, т.5 НПК не подлежат на проверка по молба за възобновяване от осъденото лице. Решението на Върховния касационен съд е окончателно и не подлежи на инстанционен контрол, включително и по реда на възобновяване на наказателното дело.
По изложените съображения приемам, че са налице процесуални пречки за образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на наказателното производство по внохд № 447/2011г. по описа на Пловдивския апелативен съд
Водим от горното и на посочените основания

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на наказателното производство по № 2949/2010 г. на Пловдивския окръжен съд
Делото, ведно с искането, да се върне на ОС – Пловдив.
Да се уведоми молителят.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/
ГП

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest