Разпореждане № от 41311 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 06.02.2013 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах жалбата на Г. П. П. срещу решение № 156 от 15.11.2012 г. по в.н.о.х.д. № 159 по описа за 2012 г. на Варненския апелативен съд, с вх. № 1798 на ВКС от 06.02.2013 г.,
установих:

Касационната жалба не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 НПК, тъй като не съдържа мотивирано касационно основание, предопределящо допустимост на производство пред Върховния касационен съд.
Изпращащият Варненски апелативен съд следва да упражни правомощията си по чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК, поради което

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д.№ 159/2012 г. на Варненския апелативен съд.
Делото с жалбата да се върне на Варненския апелативен съд за изпълнение на процедурата по чл. 351, ал. 4, т. 1 НПК.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest