Разпореждане № от 41325 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр.София, 20.02.2013 година

Гроздан Илиев, зам.-председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на осъдения И. А. К. с вх.№ 219 от 07.01.2013г., направено чрез адв.А. Д. /по същото е изпратено указание до адв.Д. за представяне на пълномощно за изготвяне на искането за възобновяване и такова е представено на 15.02.2013г./,

УСТАНОВИХ:

Направеното искане е за проверка по реда на възобновяването на решение № 92 от 17.03.2011г. по внохд № 2131/2010г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдена присъдата от 17.11.2010 г., постановена по нохд № 2751/2010г. по описа на Варненския районен съд, с която И. А. К. е признат за виновен и осъден по чл.196, ал.1, т.2 вр.чл.195, ал.1, т.4 вр.чл.20, ал.2 НК на лишаване от свобода за три години и шест месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор.
Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 НПК осъденият може да направи искането по чл.422, ал.1, т.5 НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт. В настоящия случай присъдата е влязла в сила на 17.03.2011г., съответно срокът за подаване на искане за възобновяване е изтекъл на 19.09.2011г. /присъствен ден/. Искането е подадено на 18.12.2012г., т.е. след изтичане на законоустановения шестмесечен срок и е процесуално недопустимо.
Видно от данните по делото молителят няма качеството на задочно осъден по смисъла на чл.423, ал.1 НПК. Първоинстанционното производство по делото е протекло с негово участие, същият е бил редовно уведомен за въззивното производство и е имал упълномощен защитник.
Предвид изложеното налице са процесуални пречки за образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на внохд № 2131/2010г. на ВОС.
Мотивиран от горното

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на внохд № 2131/2010г. по описа на Варненския окръжен съд.
Делото, ведно с молбата, да се върне на Варненския районен съд.
Да се уведоми молителят.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/
/ММ

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.