Разпореждане № от 41340 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 07.03.2013 година

Eлияна Карагьозова – и.д. зам. – председател на Върховния касационен съд, като разгледах искане № 17410/10 от 27.02.2013 г. на Главния прокурор на Република България за възобновяване на производството по НОХД № 372/2011 г. по описа на Шуменски районен съд, с вх. № 3446 на ВКС от 07.03.2013 г.,
установих:

В съответствие с разпоредбата на чл. 424, ал. 2 от НПК препис от искането за възобновяване на наказателното дело следва да се изпрати от първоинстанционния съд (в случая – Шуменски районен съд) на осъдения Р. К. П., поради което, с оглед на гореизложеното, и поради отсъствие на процесуалните изисквания, предопределящи допустимостта на производството,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на НОХД № 372/2011 г. на Шуменски районен съд.
Делото, ведно с искането, да се върне на Шуменски районен съд за изпълнение на указанията, посочени в съобразителната част на разпореждането.
Да се уведоми Върховната касационна прокуратура.
И.Д. ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
EЛИЯНА КАРАГЬОЗОВА

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed