Разпореждане № от 41348 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 15.03.2013 година

Елияна Карагьозова, и.ф. зам.-председател на Върховния касационен съд, като разгледах молбата на осъдения М. С. М. за възобновяване на нохд № 109/2005г. по описа на ОС-Разград, постъпила във Върховния касационен съд с вх.№ 3442/2013г., установих следното:

В съобразителната част на подадената молба не се посочват нови обстоятелства, които да налагат отмяна или изменение на предходното разпореждане от 22.06.2011г. на председателя на първо наказателно отделение на ВКС, с което е постановен отказ за образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на нохд № 109/2005г. по описа на Окръжен съд – Разград. Видно от решение № 791 от 16.10.2006г. по нд № 12/2006г. по описа на Върховния касационен съд, І н.о. присъдата по горепосоченото дело и въззивното решение, с което същата е потвърдена, са проверени по касационен ред, поради което не подлежат на проверка по реда на възобновяването на наказателни дела по молба на осъденото лице.
Ето защо приемам, че искането на молителя е процесуално недопустимо и отново предпоставя отказ за образуване на производство пред Върховния касационен съд поради наличие на процесуални пречки.

Мотивирана от изложеното и поради липса на нови основания ВКС да упражни касационните си правомощия

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Оказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на нохд № 109/2005г. по описа на Окръжен съд – Разград.
Делото, ведно с искането, да се върне на ОС-Разград.
Да се уведоми молителят.

И.Ф.ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Ел.Карагьозова/
ММ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest