Разпореждане № от 41352 по ч.пр. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 18.03.2013 година

Елияна Карагьозова, и.ф.зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих жалбата на Р. З. Р., постъпила във ВКС с вх. № 3441/2013г. / първоначално постъпила с вх.№ 512/22.02.2013г. и изпратена с писмо от 25.02.2013г. на Асеновградския районен съд за комплектоване с делото/, приех за установено следното:

Подадената жалба е срещу определение № 31 от 15.02.2013г., постановено по нчхд № 127/2013г. по описа на Асеновградския районен съд, с което е потвърдено постановление на РП – Асеновград от 05.02.2013г. за спиране на ДП № 1233/2012г. по описа на РУ на МВР – Асеновград, водено срещу неизвестен извършител за това, че на 21.11.2012г. в гр. Асеновград е отнел чужди движими вещи от владението на Р. Р. – престъпление по чл.194, ал.1 НК, поради неразкриване на извършителя.
Налице са процесуални пречки за образуване на производство пред Върховния касационен съд, тъй като атакуваното определение от 15.02.2013г. по горепосоченото дело на Асеновградския районен съд с основание чл.244, ал.5 НПК не подлежи на касационен контрол по реда на чл.346 и сл. НПК. Същото освен това не е от категориите съдебни актове, подлежащи на проверка по реда на възобновяването на наказателните дела съгласно разпоредбата на чл.419 НПК.
Предвид гореизложеното и на посочените основания

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд.
Делото, ведно с жалбата, да се върне на Асеновградския районен съд.
Да се уведоми жалбоподателката.

И.Ф.ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Ел.Карагьозова/

ММ

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.