Разпореждане № от 41353 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 20.03.2013 година

Eлияна Карагьозова – и.д. зам. – председател на Върховния касационен съд, като разгледах изпратеното в.н.ч.х.д. № 403/2012 г. по описа на Окръжен съд – Добрич, съгласно решение № 20 от 01.03.2013 г. на съда по това дело, с вх. № 3872 на ВКС от 14.03.2013 г.,
установих:

С присъда № 18 от 22.06.2012 г. на Районен съд – Каварна по н.ч.х.д. № 54/2011 г. С. Г. К. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 148, ал. 1, т. 1, вр. чл. 146, ал. 1 НК и престъпление по чл. 144, ал. 1, вр. ал. 3 НК, като и за двете престъпления са присъдени обезщетения за неимуществени вреди.
С решение № 4 от 07.01.2013 г. по в.н.ч.х.д. № 403/2012 г. на ОС – Добрич е отменена присъда № 18 от 22.06.2012 г. по н.ч.х.д. № 54/2011 г. на РС – Каварна в частта, с която подсъдимият С. Г. К. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 144, ал. 1, вр. с ал. 3 НК. Делото е изпратено на Районна прокуратура – Каварна за образуване на дело от общ характер по отношение на горепосоченото престъпление. В останалите й части, присъдата на ОС – Добрич е потвърдена.
С писмо № 79/15.01.2013 г. на РС – Каварна до ОС – Добрич, на основание чл. 414, ал. 1, т. 1 НПК, е изпратено производството по н.ч.х.д. № 54/2011 г. на РС – Каварна и в.н.ч.х.д. № 403/2012 г. на ОС – Добрич за произнасяне и допълване на решение № 4 от 07.01.2013 г., което въззивният съд не е отменил в частта на присъденото обезщетение за неимуществени вреди по отношение на престъплението по чл. 144, ал. 1, вр. ал. 3 НК.
С решение № 20 от 01.03.2013 г. по в.н.ч.х.д. № 403/2012 г. на ОС – Добрич, в производство по чл. 414, ал. 1, т. 1 НПК, съдът е констатирал, че допуснатият от въззивната инстанция (ОС – Добрич) пропуск не може да бъде отстранен по реда на тълкуването на присъдата по реда на чл. 414, ал. 1, т. 1 НПК, но е основание за отмяната й по реда на чл. 303 и сл. ГПК. В тази връзка е прекратил производството по в.н.ч.х.д. № 403/2012 г. на ОС – Добрич и изпратил делото на Върховния касационен съд за произнасяне по чл. 303 и сл. ГПК.
Отправеното с решение № 20 от 01.03.2013 г. по в.н.ч.х.д. № 403/2012 г. на ОС – Добрич искане към Върховния касационен съд за образуване на производство по реда на Глава двадесет и четвърта „Отмяна на влезли в сила решения” ГПК е процесуално недопустимо и Върховният касационен съд не е компетентен да се произнесе по него.
Лицата, които имат право на искане за възобновяване на наказателно дело по реда на Глава тридесет и трета „Възобновяване на наказателни дела” НПК, на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК, са изчерпателно изброени в чл. 420, ал. ал. 1 и 2 НПК. Това са осъденият за престъпление от общ характер, който не е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а НК и главният прокурор на Република България – по отношение на допуснатото, в конкретния случай, неправилно потвърждаване на присъдата в гражданско-осъдителната част и за престъплението по чл. 144, ал. 1, вр. ал. 3 НК.
Мотивирана от изложените по-горе съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване.
В.н.ч.х.д. № 403/2012 г. по описа на Окръжен съд – Добрич, ведно с н.ч.х.д. № 54/2011 г. на Районен съд – Каварна, да се върне на Районен съд – Каварна.
Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на Окръжен съд – Добрич.

И.Д. ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

EЛИЯНА КАРАГЬОЗОВА

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
paste