Разпореждане № от 41354 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 21.03.2013 година

Елияна Карагьозова, и.ф.зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих искането за възобновяване на осъдения М. А. М., постъпило във ВКС с вх. № 4192 от 20.03.2013г., установих следното:

Подаденото искане е за възобновяване на наказателното производство по нохд № 34/2012г. по описа на Великотърновския районен съд и отмяна на постановената по него и влязла в сила присъда № 43 от 05.03.2012г. по предвидения в чл.423 НПК ред.
Видно от решение № 15/21.01.2013г., постановено по кнд № 2011/2012г. по описа на Върховния касационен съд, ІІІ н.о., атакуваната присъда вече е проверена по искане за възобновяване от осъдения М. А. М. с основание чл.423 НПК, което е оставено без уважение.
По изложените съображения налице са процесуални пречки за повторно образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на наказателното производство по нохд № 34/2012г. на Великотърновския районен съд.
Водим от горното и на посочените основания

Р А З П О Р Е Ж Д А М:
Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на наказателното производство по нохд № 34/2012г. на Великотърновския районен съд.
Делото, ведно с искането, да се върне на РС – Велико Търново.
Да се уведоми молителят.

И.Ф.ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Ел.Карагьозова/

/ММ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
bilgi