Разпореждане № от 41408 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 14. 05. 2013 година
Татяна Кънчева – Председател на второ наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах молбата на адв. П. П. В. – САК с вх. № 6854/13.05.2013 г. за възобновяване на дисциплинарно дело № 126/2012 г. по описа на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия,
УСТАНОВИХ:

Молителят не е от кръга лица, имащи право на искане за възобновяване по смисъла на чл. 420, ал. 2 НПК.
Постановеното по посоченото по – горе дело решение от 20.12.2012 г., изменено с решение от 26.04.2013 г. по д.д. № 2/2013 г. на Висшия дисциплинарен съд на Адвокатурата в България не подлежи на проверка по реда на глава тридесет и трета от НПК, чиито разпоредби регламентират възобновяването на наказателните дела при наличие на основанията по чл. 422 и чл. 423 НПК.
Поради изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред Върховния касационен съд.
Делото с молбата да се върне на Софийски адвокатски съвет.
Да се уведоми адв. П. П. В. – САК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

ич

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
casibom