Разпореждане № от 41435 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 10.06.2013 година

Павлина Панова – зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих постъпилото във ВКС с вх.№ 8256 от 06.06.2013г. внохд № 3684/2012г. по описа на Софийски градски съд,

УСТАНОВИХ:

С разпореждане от 04.06.2013г. посоченото по-горе дело е изпратено на Върховния касационен съд с касационен протест против постановената присъда от 21.11.2012г. и с писмо от Софийска градска прокуратура с вх.№ 45885/17.04.2013г. за оттегляне на протеста.
Съгласно разпоредбата на чл.349, ал.1 НПК производството пред касационната инстанция се образува по протест на прокурора или по жалба на другите страни. В случая ведно с касационния протест на Софийска градска прокуратура е постъпило и писмо за неговото оттегляне, поради което намирам, че не са налице предпоставките за образуване на производство пред ВКС по реда на глава двадесет и трета от НПК.

По изложените съображения

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на касационно производство пред Върховния касационен съд по касационния протест на Софийска градска прокуратура вх. № 8256/2013г. против присъда № 340 от 21.11.2012г. по внохд № 3684/2012г. по описа на Софийски градски съд.
Делото, ведно с протеста, да се върне на Софийски градски съд.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/ П. Панова/

/ММ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
bilgi