Разпореждане № от 41477 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 22.07.2013 година

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателната му колегия, като разгледах искането на осъдената С. Ц. М. за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 23595/2011 г. по описа на Софийски районен съд (СРС), с вх. № 10509 на ВКС от 19.07.2013 г.,
установих:

Искането (озаглавено „молба”), адресирано пряко до ВКС, е постъпило първоначално в съда с вх. № 1816/15.07.2013 г. и с писмо от същата дата е изпратено по компетентност на СРС – за комплектоване с н.о.х.д. № 23595/2011 г.
С присъда от 04.07.2012 г. на СРС по н.о.х.д. № 23595/2011 г. С. Ц. М. е призната за виновна за извършено престъпление по чл. 211, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” НК и на основание чл.58а, ал. 1 НК, вр. чл. 373, ал. 2 НПК е осъдена на наказание лишаване от свобода за срок от три години, при първоначален строг режим в затворническо заведение от закрит тип.
В срока по чл. 319, ал. 1 НПК посочената присъда е обжалвана от служебния защитник на подсъдимата М. пред Софийски градски съд (СГС). С решение № 1256 от 14.11.2012 г. на СГС по в.н.о.х.д. № 4397/2012 г. е изменена първоинстанционната присъда в частта относно наказанието лишаване от свобода, като същото е намалено от три на две години. Присъдата е отменена в частта относно присъдените в тежест на подсъдимата разноски за възнаграждение на служебен защитник.
Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 НПК осъденият може да направи искането по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт. В настоящия случай, искането за възобновяване на наказателното дело (изх. № 729 от 09.07.2013 г. на ОС „ИН” – София) е подадено извън законоустановения шестмесечен срок от влизане в сила на присъдата на СРС, изтекъл на 14.05.2013 г., и е процесуално недопустимо.
Подаденото искане не може да инициира производство пред ВКС по глава тридесет и трета от НПК, поради което,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на н.о.х.д. № 23595/2011 г. по описа на Софийски районен съд.
Делото с искането да се върне на Софийски районен съд.
Да се уведоми С. Ц. М..

ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
ПАВЛИНА ПАНОВА

Е.В.

Определение №62 от 31.5.2018 по гр. дело №25/25 на Петчленен състав отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 62София, 31 май 2018г.Петчленен състав на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд на Република България в закрито съдебно заседание на шестнадесети

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed