Разпореждане № от 41478 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 23.07.2013 година

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателната му колегия, като разгледах жалбата на адв. П. Н., защитник на В. Я. Г., срещу присъда № 155 от 01.07.2013 г. по в.н.о.х.д. № 152 по описа за 2013 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с вх. № 10571 на ВКС от 22.07.2013 г.,
установих:

Касационната жалба не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 НПК, тъй като не съдържа мотивирани касационни основания, предопределящи допустимост на производство пред Върховния касационен съд.
Изпращащият Апелативен съд – Велико Търново следва да упражни правомощията си по чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК, поради което

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д. № 152/2013 г. на Апелативен съд – Велико Търново.
Делото с жалбата да се върне на Апелативен съд – Велико Търново за изпълнение на процедурата по чл. 351, ал. 4, т. 1 НПК.

ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

ПАВЛИНА ПАНОВА

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
paste