Разпореждане № от 41493 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 07.08.2013 година

Павлина Панова – Заместник-председател на Върховния касационен съд на Република България, като проверих касационния протест с вх. № 11138 от 01.08.2013г. по описа на ВКС от Р. Р. – прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен, срещу присъда № 17 от 12.07.2013г., постановена по внохд № 237/2013г. по описа на Окръжен съд – Шумен,

У С Т А Н О В И Х:

Подаденият касационен протест не може да послужи като основание за образуване на производство по Глава 23 от НПК. Същият не отговаря на изискванията на чл. 351, ал.1 от НПК, тъй като не се посочва в какво се състои касационното основание и данните, които го подкрепят. В него прокурорът е посочил, че ще изготви допълнение към протеста след запознаване с мотивите на въззивната присъда. По делото няма данни той да е бил уведомен, че мотивите са изготвени, и да му е бил даден срок, в който да изготви допълнение към протеста. Окръжен съд – Шумен е администрирал протеста, вместо да изпълни процедурата по чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК.
Това налага делото да бъде върнато на изпращащия съд, който да изпълни задължението си да уведоми прокурора за изготвените мотиви към атакувания съдебен акт и да укаже срок за изготвяне на допълнение към протеста. С оглед на последващите действия на прокурора следва да се извършат действия или по ново администриране на протеста и допълнението към него, или по чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК.
Предвид гореизложеното,
Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на касационно производство пред Върховния касационен съд.
Делото да се върне на Окръжен съд – Шумен за изпълнение на указанията в обстоятелствената част.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/ Павлина Панова /

АН

Решение №237 от 40344 по гр. дело №578/578 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 Р Е Ш Е Н И Е          N 237                        София ,15. 06. 2010  година                                     В ИМЕТО НА  НАРОДА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , ПЪРВО

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
rehber