Разпореждане № от 41493 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 07.08.2013 година

Павлина Панова – Заместник-председател на Върховния касационен съд на Република България, като проверих касационния протест с вх. № 11137 от 01.08.2013г. по описа на ВКС от Р. П. – прокурор в Окръжна прокуратура – Ловеч, срещу решение № 68 от 26.06.2013г., постановена по внохд № 244/2013г. по описа на Окръжен съд – Ловеч,

У С Т А Н О В И Х:

Подаденият касационен протест не може да послужи като основание за образуване на производство по Глава 23 от НПК. Същият не отговаря на изискванията на чл. 351, ал.1 от НПК, тъй като не се посочва в какво се състои касационното основание и данните, които го подкрепят. В него прокурорът е посочил, че ще изготви допълнение към протеста след запознаване с мотивите на въззивният съдебен акт. По делото няма данни той да е бил уведомен, че мотивите са изготвени, и да му е бил даден срок, в който да изготви допълнение към протеста. Окръжен съд – Ловеч е администрирал протеста, вместо да изпълни процедурата по чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК.
Това налага делото да бъде върнато на изпращащия съд, който да изпълни задължението си да уведоми прокурора за изготвените мотиви към атакувания съдебен акт и да укаже срок за изготвяне на допълнение към протеста. С оглед на последващите действия на прокурора следва да се извършат действия или по ново администриране на протеста и допълнението към него, или по чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК.
Предвид гореизложеното,
Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на касационно производство пред Върховния касационен съд.
Делото да се върне на Окръжен съд – Ловеч за изпълнение на указанията в обстоятелствената част.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/ Павлина Панова /

АН

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *