Разпореждане № от 41501 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр.София, 15.08.2013 година

Павлина Панова – Заместник-председател на Върховния касационен съд на Република България, като проверих касационната жалба с вх. № 11198 от 02.08.2013 г. по описа на ВКС от адв. Р. С. – упълномощен защитник на подсъдимия Д. Л. В. срещу Присъда № 232 от 04.07.2013 г. по в.н.о.х.д. № 1566/2013 г. по описа на Софийски градски съд,

У С Т А Н О В И Х:

Подадената касационна жалба не може да послужи като основание за образуване на производство по Глава 23 от НПК. Същата не отговаря на изискванията на чл. 351, ал.1 от НПК, тъй като не се посочва в какво се състои касационното основание и данните, които го подкрепят. В нея упълномощеният защитник е посочил, че ще изготви допълнение към жалбата след запознаване с мотивите на въззивната присъда. По делото няма данни той да е бил уведомен, че мотивите са изготвени, и да му е бил даден срок, в който да изготви допълнение към жалбата. Софийски градски съд е администрирал жалбата, вместо да изпълни процедурата по чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК.
Това налага делото да бъде върнато на изпращащия съд, който да изпълни задължението си да укаже на адв. Р. С. – упълномощен защитник на подсъдимия Д. Л. В. срок за изготвяне на допълнение към касационната жалба. С оглед на последващите действия на повереника следва да се извършат действия или по ново администриране на касационната жалба и допълнението към нея, или по чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК.
Предвид гореизложеното,
Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на касационно производство пред Върховния касационен съд.
Делото да се върне на Софийски градски съд за изпълнение на указанията в обстоятелствената част.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/ ПАВЛИНА ПАНОВА /
АН

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed