Разпореждане № от 41501 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 15.08.2013 година

Павлина Панова – зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих нохд № 41/2013г. по описа на Свищовския районен съд, постъпило във ВКС с вх.№ 11380/07.08.2013г., установих:

Горепосоченото дело е изпратено на Върховния касационен съд за произнасяне по искане на главния прокурор на Република България за възобновяване на наказателното производство.
По същото не е изпълнена процедурата по чл.424, ал.2 НПК за връчване препис от искането на осъденото лице, тъй като видно от данните по делото такъв е връчен единствено чрез упълномощения за предходната инстанция защитник. Съобразно посочената разпоредба препис от искането следва да бъде връчен лично на осъденото лице, поради което

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на нохд № 41/2013г. по описа на Свищовския районен съд.
Делото да се върне на Свищовския районен съд за изпълнение на процедурата по чл.424, ал.2 НПК.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/ П.Панова/

ММ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee vegalis