Разпореждане № от 41554 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 07.10.2013 г.

Вероника Имова – и.ф. председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд на Република България, като разгледах искането на главния прокурор на Република България с вх. № 13805 от 04.10.2013 г. на ВКС, за възобновяване на ч.н.д. № 2302/2013 г. по описа на Районен съд – Варна,
УСТАНОВИХ:

Районен съд – Варна следва да изпълни разпоредбата на чл. 424, ал. 2 от НПК относно връчване на препис от искането за възобновяване на осъдения. По делото няма данни осъденият А. В. К. да е получил препис от искането.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:.

Отказвам образуване на производство за възобновяване пред ВКС на ч.н.д. № 2302/2013 г. по описа на Районен съд – Варна.
Делото, ведно с искането, да се върне на Районен съд – Варна.

и.ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:
АН / ВЕРОНИКА ИМОВА /

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed