Разпореждане № от 41570 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 23.10.2013 година

Вероника Имова – и.ф. на председател на трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, като проверих подадената чрез повереника на частните обвинители Д. Д. Д. и В. Т. И. касационна жалба срещу решение № 129 от 18.09.2013 г. по в.н.о.х.д. № 132/2013 г. на Апелативен съд – Бургас, с вх. № 14743 на ВКС от 22.10.2013 г.,
установих:

Изпращащият Апелативен съд – Бургас не е администрирал посочената касационна жалба на подсъдимия и неговите защитници, с оглед на което
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д. № 132/2013 г. на Апелативен съд – Бургас.
Делото да се върне на Апелативен съд – Бургас за прилагане на съответните разписки за извършеното връчване на препис от касационната жалба на подсъдимия и неговите защитници.

И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ТРЕТО НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ:

ВЕРОНИКА ИМОВА

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
porn