Разпореждане № от 41570 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 23.10.2013 година

Вероника Имова – и.ф. на председател на трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, като проверих изпратеното от Районен съд – Свищов ч.н.д. № 298/2013 г. по описа на съда, с вх. № 14745 на ВКС от 22.10.2013 г.,
установих:

По молба на осъдения Р. Л. А. до РС – Свищов, в която лицето твърди, че е осъден задочно и иска да му бъде определено общо наказание между наложените по н.о.х.д. № 667/2012 г. и н.о.х.д. № 528/2012 г. – и двете по описа на РС – Свищов, е образувано ч.н.д. № 298/2013 г. В съдебното заседание по делото на 02.10.2013 г. осъденият заявява, че иска да бъдат възобновени тези дела, по които са постановени присъди без негово участие, тъй като е задочно осъден. Поради тази причина съдът е счел, че става въпрос за искане за възобновяване на основание чл. 423, ал. 1 НПК и прекратява производството по делото, като изпраща същото на ВКС.
Осъденият Р. А. следва има предвид, че искането за възобновяване се изпраща чрез съответния първоинстанционен съд, постановил присъдата, който незабавно изпраща препис от него на прокурора, а делото – на ВКС. Шестмесечният срок по чл. 423, ал. 1 НПК за възобновяване на дело по искане на задочно осъден тече от узнаване на влязлата в сила присъда.
В администрираната от РС – Свищов „молба” не се съдържат конкретни доводи и аргументи за нарушения по делото, както и кога лицето е узнало за водените срещу него производства по делата, чието възобновяване иска.
С оглед на гореизложеното, подаденото искане – молба не може да инициира производство пред ВКС по глава тридесет и трета от НПК, поради което
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване.
Делото да се върне на Районен съд – Свищов.
Да се уведоми осъденият Р. Л. А..

И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ТРЕТО НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ:

ВЕРОНИКА ИМОВА

Е.В.

Решение №541 от 8.4.2010 по гр. дело №859/859 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                              Р Е Ш Е Н И Е                                                 №    541/09                                    София,  08.04.2010 г.                                      В ИМЕТО НА НАРОДА                        Върховният касационен съд на Република България, ІІІ

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest