Разпореждане № от 41659 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 20.01.2014 година

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателната му колегия, като разгледах искането (озаглавено „жалба”) на И. Г. Д. за възобновяване на производството по н.о.х.д. № П 217/2011 г. по описа на Софийски военен съд (СВС), с вх. № 840 на ВКС от 17.01.2014 г.,

установих:

Искането е адресирано от осъдения пряко до Върховния касационен съд и е постъпило първоначално под вх. № 68/10.01.2014 г., като е изпратено на СВС за комплектоване с н.о.х.д. № П 217/2011 г.
Постановената присъда № П 217 от 16.02.2011 г. по н.о.х.д. № П 217/2011 г. по описа на СВС, с която И. Д. е признат за виновен за престъпления по чл. 252, ал. 2 НК и чл. 209, ал. 2 НК, като на основание чл. 23, ал. 1 НК му е наложено да изтърпи най-тежкото от така определените наказания – 5 години лишаване от свобода, и на основание чл. 23, ал. 3 НК са присъединени изцяло глоба от 5000 лв. и конфискация на част от имуществото, подробно индивидуализирано в присъдата, е потвърдена с решение № П 31 от 30.07.2012 г. по в.н.о.х.д. № П 30/2012 г. по описа на Военно-апелативния съд (ВОС).
Така постановеният въззивен съдебен акт е проверен по касационен ред – по жалба на подсъдимия И. Д., по протест и по жалба на гражданския ищец и частен обвинител, като с решение № 550 от 18.04.2013 г. по нак. дело № 1637/2012 г. на ВКС, първо наказателно отделение, е оставено в сила решение № П 31 от 30.07.2012 г. по в.н.о.х.д. № П 30/2012 г. по описа на ВОС.
Решението на касационната инстанция е окончателно и не може да инициира производство пред ВКС за възобновяване на делото от осъдения.
Отделно, по н.о.х.д. № П 217/2011 г. на СВС е постановено и определение № П 217- 1 от 30.10.2013 г., в производство по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, вр. чл. 53, ал. 2, б. „б” НК, потвърдено с определение № П-31 от 05.12.2013 г. по ч.н.д. № 58/2013 г. на ВОС, но изложените от осъдения доводи във връзка с образуване на производство за възобновяване не са насочени към тези актове.
ВКС не е компетентен да се произнесе по отношение на посочените от осъдения протоколи от съдебни заседания от 30.10.2013 г. и 04.12.2013 г. на СВС, съответно на ВОС. Редът за поправки и допълнения в протокол от съдебно заседание е регламентиран в чл. 312 НПК.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на н.о.х.д. № П 217/2011 г. по описа на Софийски военен съд.
Делото да се върне на Софийския военен съд.
Да се уведоми осъденият И. Г. Д..

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

ПАВЛИНА ПАНОВА
Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest