Разпореждане № от 41709 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 11.03.2014 година

Павлина Панова – зам.-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателна колегия, като разгледах жалбите на Й. С. П. с вх. № 260/10.02.2014 г. и с вх. № 374/24.02.2014 г., комплектовани с писмо на Апелативен съд – Варна с вх. № 3464/10.03.2014 г., относно отмяна на разпореждане от 17.01.2014 г. и отвеждане на съдия от състава на съда по в.н.о.х.д. № 272/2013 г. по описа на Апелативен съд – Варна,

УСТАНОВИХ:

1. Разпореждането от 17.01.2014 г. по посоченото по-горе дело не е от категорията актове подлежащи на обжалване отделно от присъдата/решението, поради което жалбата с вх. № 260/10.02.2014 г., следва да бъде върната като недопустима.
2. Върховният касационен съд упражнява контрол за законосъобразност върху постановени съдебни актове по наказателни дела по реда на глава двадесет и трета и глава тридесет и трета от НПК. Извън правомощията на касационната инстанция е отвеждане на съдия от състава на съда по висящо производство пред долна инстанция, поради което и жалбата с вх. № 374/24.02.2014 г. трябва да бъде върната като недопустима.
Жалбоподателят следва да има предвид, че разполага с право да изложи основанията си за отвод на съдебния състав на основание чл. 29, ал. 2 НПК – лично или чрез защитник до началото на съдебното следствие по в.н.о.х.д. № 272/2013 г. по описа на Апелативен съд – Варна или след това, ако основанията за са възникнали или са му станали известни по-късно.
При допуснато неправомерно поведение от страна на магистрат, подсъдимият разполага с възможността да сезира ВСС.

Поради изложените по-горе съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за отвеждане на съдия от състава на съда по в.н.о.х.д. № 272/2013 г. по описа на Апелативен съд – Варна пред ВКС.
Делото ведно с жалбите да се върне на Апелативен съд – Варна.
Да се изпрати екземпляр от настоящото на Й. С. П..

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

ДЦ

Решение №512 от 11.12.2008 по нак. дело №567/567 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

                          Р Е Ш Е Н И Е                                          №  512                    гр.София,  11 декември  2008 година                      В ИМЕТО НА НАРОДА ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Трето

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Eczanem