Разпореждане № от 41779 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 20.05.2014 година

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателната му колегия, като проверих саморъчно написаното искане от осъдения Д. С. С. за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 1416/2012 г. по описа на Районен съд – Плевен, с вх. № 5423 на ВКС от 11.04.2014 г.,
установих:

Искането (именовано „жалба”), адресирано пряко до ВКС, е постъпило първоначално в съда с вх. № 707/02.04.2014 г. и с писмо от същата дата е изпратено по компетентност на РС – Плевен за комплектоване с наказателното дело.
По н.о.х.д. № 1416/2012 г. е постановена присъда № 141 от 23.05.2013 г., с която С. е признат за виновен за престъпление по чл. 194, ал. 1, т. 3 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 54 от НК и осъден на една година и шест месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор.
Присъдата е влязла в сила на 02.10.2013 г., дата на постановяване на въззивния съдебен акт – решение № 219 от 02.10.2013 г. по в.н.о.х.д. № 573/2013 г. по описа на Окръжен съд – Плевен, с което е потвърдена горната присъда.
Във връзка с искането на осъдения, с писмо № 5423 от 14.04.2014 г. на председателя на първо наказателно отделение на ВКС до осъдения са дадени указания, в седмодневен срок от получаване на писмото да приведе искането си в съответствие с изискванията на чл. 426, вр. чл. 351, ал. 1 от НПК, като посочи нарушения на материалния и/или процесуален закон и/или явна несправедливост на наложеното му наказание, ако смята, че такива са налице, както и доводи в тяхна подкрепа.
Дадените указания на ВКС не са изпълнени. Видно от изпратеното по факс съобщение от Затвора – гр. Плевен осъденият е получил писмото с горните указания на 24.04.2014 г. и до дата 20.05.2014 г., т.е. надхвърляйки седмодневния срок, не е привел в съответствие с процесуалните изисквания искането си. Същият и не може да подаде ново искане за възобновяване на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК, тъй като шестмесечният срок от влизане в сила на присъдата, в който може да направи това, е изтекъл на 02.04.2014 г. /присъствен ден/.
С оглед на гореизложеното, подаденото искане е неоснователно и не може да инициира производство пред ВКС по глава тридесет и трета от НПК, поради което,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на н.о.х.д. № 1416/2012 г. по описа на Районен съд – Плевен.
Делото с жалбата да се върне на Районен съд – Плевен.
Да се уведоми осъденият Д. С. С..

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
ПАВЛИНА ПАНОВА

Е.В.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.