Разпореждане № от 41792 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 02.06.2014 година

Павлина Панова – председател на наказателна колегия на Върховния касационен съд, като разгледах касационните жалби на В. И. У. с вх. № 858/25.04.2014 г., вх. № 859/25.04.2014 г. и вх. № 915/08.05.2014 г.,
УСТАНОВИХ:

Подадените касационни жалби, и трите с идентично съдържание, не са годни да образуват производство по реда на реда на Глава двадесет и трета или Глава тридесет и трета от НПК пред ВКС, тъй като не отговарят на изискванията по чл. 351, ал. 1 НПК, респективно на изискванията по чл. 426 вр, чл. 351, ал. 1 НПК. Депозиранате жалби не са подписани, не са посочени – атакувания съдебен акт, в какво се състоят касационните основания, респективно основанията за възобновяване, данните, които ги подкрепят, както и искането, което се прави до съда. С разпореждане от 25.04.2014 г. на В. И. У. е дадено указание да отстрани констатираните нередовности. С напомнително писмо с изх. № R-4/2014 г. от 13.05.2014 г. повторно е уведомен за предоставената му възможност за отстраняване на констатираните нередовности. Въпреки горепосоченото разпореждане и последвалото го напомнително писмо, до настоящия момент – 02.06.2014 г., г-н У. не е изпълнил дадените указания за привеждане на подадените жалби в съответствие със законовите изисквания. При това положение същите следва да бъде върнати, като недопустими.
Въз основа на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство пред ВКС.
Делото ведно с жалбите да се върне на Районен съд – Костинброд.
Препис от разпореждането да се връчи на В. И. У..

ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НК НА ВКС:
ДЦ
/ПАВЛИНА ПАНОВА/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *