Разпореждане № от 41849 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

Наказателна Колегия
РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 29. 07. 2014 година

Павлина Панова – Зам. – председател на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия, като разгледах молбата на В. Г. М. с вх. № 1018/19.05.2014 г. за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 360/2012 г. по описа на Районен съд – Никопол, постъпило във ВКС с вх. № 10494/24.07.2014 г.,
УСТАНОВИХ:

С протоколно определение № 62 от 09.07.2013 г., постановено по посоченото по–горе дело е одобрено споразумение, постигнато между молителят М. и Районна прокуратура – Н., с което е ангажирана наказателната му отговорност за извършено престъпление по чл. 325, ал. 2 от НК.
Както предходната молба на осъдения с вх. № 879/28.04.2014 г., озаглавена „Сигнал /явен/ – изложение”, така и настоящата са недопустими, тъй като са подадени извън шестмесечния срок по чл. 421, ал. 3 от НПК от влизане в сила на съответния съдебен акт, изтекъл на 09.01.2014 г., в който М. е следвало да направи искането си за възобновяване на посоченото по – горе производство на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК.
Поради изложените по – горе съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото ведно с искането да се върнат на Районен съд – Никопол.
Препис от разпореждането да се изпрати на В. Г. М..
ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/П. Панова/
ич

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest