Разпореждане № от 41851 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

Наказателна Колегия

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 31. 07. 2014 година

Павлина Панова – Зам. – председател на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия, като разгледах молбата на Н. А. В. с вх. № 10807/31.07.2014 г. за възобновяване на производството по н.ч.х.д. № 210/2012 г. по описа на Районен съд – Сливница,
УСТАНОВИХ:

Подадената молба е недопустима, тъй като молителката не от кръга лица, имащи право на искане за възобновяване на наказателно дело по смисъла на чл. 420, ал. 2 от НПК, доколкото няма качеството на осъдено лице за престъпление от общ характер.
Поради изложените по – горе съображения,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото ведно с молбата да се върнат на Районен съд – Сливница.
Препис от разпореждането да се изпрати на Н. А. В..

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/П. Панова/
ич

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fertte salla test