Разпореждане № от 41852 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 01.08.2014 година

Павлина Панова – зам.-председател на Върховния касационен съд на Република България и председател на наказателна колегия като разгледах искането на С. Д. Д., озаглавено „молба”, с вх. № 1474 от 17.07.2014 г. и вх. № 10718 от 30.07.2014 г. след комплектоване с делото, за възобновяване на н.о.х.д. № 1562/2004 г. по описа на Районен съд – гр.Шумен,
УСТАНОВИХ:

Искането за възобновяване на н.о.х.д. № 1562/2004 г. по описа на Районен съд – гр.Шумене на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК и чл. 423, ал. 1 от НПК.
Искането е подадено след изтичане на шестмесечния срок по чл. 421, ал. 3 от НПК – съдебният акт е влязъл в сила на 26.03.2008 г. на основание чл. 412, ал. 2, т. 3 от НПК.
Искането е подадено след изтичане и на шестмесечния срок от узнаване на влязлата в сила присъда, предвиден в чл. 423, ал. 1 от НПК, тъй като видно от справка с рег. № 3514 от 31.07.2014 г. на Министерство на правосъдието на Република България, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Затвор София датата, на която е приведено в изпълнение наказанието на осъдения С. Д. Д. е 24.02.2013 г. Тази дата следва да бъде счетена за достоверна и като най-късна такава, на която осъденият е узнал за влязлата в сила присъда, по която е осъден. В искането си осъденият не сочи друга дата, а само посочва годината, в която е бил екстрадиран от Федерална република Германия – 2013 г.
Освен, че искането е просрочено и поради тази причина се явява недопустимо, същото е и неподписано от подателя, което на основание чл. 426 вр. чл. 351, ал. 4, т. 1 вр. чл. 351, ал. 2 от НПК обосновава неговото връщане за отстраняване на пропуска.
Поради изложените по – горе съображения,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване на н.о.х.д. № 1562/2004 г. по описа на Районен съд – гр.Шумен пред ВКС.
Делото ведно с искането да се върнат на Районен съд – гр.Шумен.
Да се уведоми осъдения С. Д. Д. за настоящото разпореждане.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

/ ПАВЛИНА ПАНОВА /

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *