Разпореждане № от 41863 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

Наказателна Колегия

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 12. 08. 2014 година

Вероника Имова – временно и.д. Зам. – председател на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия съгл. разпореждане № 62/06.08.2014 г. на Зам. – председателя на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия Павлина Панова, като разгледах искането на Д. Н. К. с вх. № 11152/08.08.2014 г. за възобновяване на производството по в.н.о.х.д. № 835/2009 г. по описа на Софийски апелативен съд,
УСТАНОВИХ:

С присъда № 185 от 15.10.1999 г., постановена по н.о.х.д. № 1285/1997 г. на Софийски градски съд /СГС/ Д. Н. К. е признат за невиновен по повдигнатите му обвинения по чл. 116, т. 3, пр. 1, т. 4, пр. 2, т. 5, т. 6, пр. 1, 2 и 3, т. 7, т. 8, пр. 2 във вр. с чл. 115 НК и по чл. 339, ал. 1 НК.
По протест на Софийска градска прокуратура и жалби на частните обвинители и граждански ищци първоинстанционният съдбен акт е проверен по въззивен ред и потвърден с решение № 188 от 11.10.2000 г., постановено по в.н.о.х.д. № 242/2000 г. на Софийски апелативен съд /САС/.
Отново по протест и жалби на частните обвинители и граждански ищци въззивното решение е проверено по касационен ред и отменено с решение № 132 от 24.07.2001 г. по н.д. № 716/2000 г. на ІІ н.о. на ВКС.
С решение № 318 от 15.12.2004 г., постановено по в.н.о.х.д. № 570/2001 г. на САС присъдата е потвърдена.
Протестът на Софийска апелативна прокуратура /CAП/ и жалбите на частните обвинители и граждански ищци са инициирали втората поред касационна проверка, като с решение № 853 от 06.03.2006 г. по н.д. № 288/2005 г. на І н.о. решението на САС е отменено и делото му е върнато за ново разглеждане от стадия на разпоредителното заседание.
При третото въззивно разглеждане на производството, с решение № 204 от 27.08.2008 г. по в.н.о.х.д. № 353/2006 г. на САС, постановената от СГС присъда е потвърдена.
По протест на САП и жалби на гражданските ищци и частни обвинители въззивното решение е отменено с решение № 619 от 28.01.2009 г. по н.д. № 622/2008 г. на І н.о. на ВКС.
Въззивната инстанция за четвърти път е потвърдила първоинстанционната присъда с решение № 210 от 24.06.2009 г. по в.н.о.х.д. № 65/2009 г., отменено с решение № 453 от 04.12.2009 г. по н.д. № 462/2009 г. на ІІ н.о. на ВКС.
Предмет на сега подаденото искане за възобновяване е петото поред развило се пред САС производство по н.о.х.д. № 835/2009 г., приключило с нова присъда № 18/16.05.2011 г., с която подсъдимият Д. Н. К. е признат за виновен по повдигнатото му обвинение по чл. 116, ал.1, т. 3, пр. 1, т. 4, пр. 3, т. 5 и т. 6, пр. 2 и 3 във вр. с чл. 115 НК.
Последно цитираният съдебен акт е проверен от касационната инстанция в производство по реда на чл. 354, ал. 5 НПК и оставен в сила с решение № 9 от 27.05.2013 г., постановено по н.д. № 597/2012 г. на ІІІ н.о. на ВКС.
По искане на Д. К. на основание чл. 422, ал.1, т. 5 НПК е образувано н.д. № 1392/2013 г., като с решение № 69/28.04.2014 г. на І н.о. наложеното наказание на осъдения е намалено на шестнадесет години лишаване от свобода, производството е прекратено в частта по предявените граждански искове, а в останалата част искането за възобновяване е оставено без уважение.
Настоящата молба за възобновяване е недопустима, тъй като видно от описаното по – горе процесуално развитие на делото, постановената по по н.о.х.д. № 835/2009 г. на САС присъда № 18/16.05.2011 г. е проверена по касационен ред, както и по извънредния способ за проверка на влезли в сила съдебни актове, какъвто е възобновяването на наказателните дела, поради което и при изчерпване на предвидените процесуални способи не подлежи на по-нататъшен съдебен контрол по искане на осъденото лице.
Поради изложените по-горе съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото ведно с искането да се върнат на Софийски градски съд.
Преписи от разпореждането да се изпратят на осъдения Д. Н. К. и на адв.С. С. Д..

И.д. ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/В. Имова/
ич

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.