Разпореждане № от 41870 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

Наказателна Колегия

РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 19. 08. 2014 година

Татяна К. – временно и.д. Зам. – председател на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия съгл. разпореждане № 62/06.08.2014 г. на Зам. – председателя на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия Павлина Панова, като разгледах искането на адв. К. Г. С. – ВТАК като защитник на Д. Й. М. с вх. № 11520/19.08.2014 г. за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 93/2014 г. по описа на Районен съд – Велико Търново,

УСТАНОВИХ:

Изпращащият съд не е изпълнил процедурата по чл. 424, ал. 2 НПК, тъй като по посоченото по – горе дело не са налице данни относно връчването на препис от искането за възобновяване на производството на осъдения Д. Й. М. и на Районна прокуратура – Велико Търново.
Поради изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото с искането да се върне на Районен съд – Велико Търново за изпълнение на процедурата по чл. 424, ал. 2 НПК.

И.д. ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Т. Кънчева/
ич

Определение №917 от по гр. дело №461/461 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н   И   Е № 927 София, 17.07.2009 година                                  В ИМЕТО НА НАРОДА             Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско

Прочети »

Определение №107 от 9.3.2016 по ч.пр. дело №288/288 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 107гр. София, 09.03.2016 година. Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на 03.02.2016 (трети февруари две хиляди и шестнадесета) година в състав:

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
casibom