Разпореждане № от 41920 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

Наказателна Колегия

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 08. 10. 2014 година

Татяна Кънчева – временно и.д. Зам. – председател на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия съгл. разпореждане № 77/03.10.2014 г. на Зам. – председателя на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия Павлина Панова, като разгледах жалбата на И. М. Й. с вх. № 13485/07.10.2014 г. против решение № 142 от 18.07.2014 г. на Окръжен съд – Пазарджик, постановено по в.н.о.х.д. № 208/2014 г., с което е потвърдена присъда № 19 от 26.03.2014 г. по н.о.х.д. № 532/2013 г.,
УСТАНОВИХ:

Посоченото по-горе въззивно решение не е от кръга актове, подлежащи на касационна проверка съгл. чл. 346 от НПК, поради което изпращащият съд е следвало да изпълни процедурата по чл. 351, ал. 4, т. 3 от НПК, като върне касационната жалба на подателя и му укаже възможността да обжалва връщането пред ВКС с частна жалба.
От друга страна, потвърдителното решение на Окръжен съд – Пазарджик е възможно да бъде проверено по реда на възобновяването на наказателните дела по искане на И. Й. на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК, което следва да бъде подадено в шестмесечния срок по чл. 421, ал. 3 от НПК от влизане в сила на постановената от първоинстанционния съд присъда. В искането Й. следва да посочи основанията за възобновяване на производството по чл. 348, ал. 1, т. 1 – т. 3 от НПК, а именно: допуснати нарушения на материалния и процесуален закон или явна несправедливост на наложеното наказание, както и данни в тяхна подкрепа.
Поради изложените по-горе съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство пред ВКС.
Молбата на И. М. И. ведно с делото да се върнат на Окръжен съд – Пазарджик за изпълнение на процедурата по чл. 351, ал. 4, т. 3 от НПК.
Препис от настоящето разпореждане да се изпрати на И. М. И..

И.д. ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Т. Кънчева/
ич

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed