Разпореждане № от 42032 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр. София, 28.01.2015 г.

Вероника Имова – председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд на Република България, като разгледах искането на главния прокурор с вх. № 1206/27.01.2015 г. за възобновяване на внохд № 365/2014 г. по описа на Окръжен съд – гр. Русе,

У С Т А Н О В И Х:

Постъпило е искане от главния прокурор за възобновяване на горепосоченото дело, с вх. № 13730 от 10.10.2014 г., по повод което председателят на І н.о. на НК на ВКС е постановил разпореждане от 10.10.2014 г. и е отказал образуване на производство по възобновяване, поради невръчване препис от искането на осъденото лице, като е върнал делото на първоинстанционния съд за изпълнение на процедурата по връчване на препис. След щателно издирване, Районен съд – гр. Русе е върнал делото на ВКС с данни, че осъденото лице не може да бъде намерено на адреса, известен по делото, тъй като от направена справка до ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието е установено, че осъденото лице се намира в Република Германия.
С разпореждане от 11.11.2014 г. председателят на ІІ н.о. на ВКС повторно е отказал образуване на производство по делото, поради същото основание – не е връчен препис от искането на осъдения и делото е върнато на Районен съд – гр. Русе. Отново е било проведено щателно издирване на осъдения и официално е потвърденa информацията за пребиваването му в чужбина, като точното местонахождение на лицето не е известно на българските власти.
На 27.01.2015 г. за трети път искането за възобновяване от главния прокурор на призводството по внохд № 365/2014 г. по описа на Окръжен съд – гр. Русе, ведно с делото е постъпило във ВКС.
При тези дани, не може да бъде образувано производство за възобновяване по направеното искане, поради невъзможност да се връчи препис от него на осъденото лице.
В производството по Глава тридесет и трета от НПК е недопустимо разглеждането на делото в отсъствие на осъденото лице.
В рамките на законовия срок и в случай, че прокуратурата установи актуалното местоживеене на лицето, не съществува пречка отново да бъде подадено искане за възобновяване на производството по чл. 421, ал. 1 от НПК. Освен това, прокуратурата е тази, която разполага с оперативен потенциал да се сдобие с необходимата информация, за да бъде осъдения надлежно призован за евентуално производство по възобновяване.
С оглед изложеното,

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред ВКС.
Подаденото искане за възобновяване на главния прокурор, ведно с препис от разпореждането, да се върне на ВКП.
Делото да се изпрати на Районен съд – гр. Русес препис от разпореждането за сведение.

а.д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

Определение №253 от 19.4.2010 по ч.пр. дело №228/228 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 253 София, 19. април 2010 г. Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на шестнадесети април две хиляди и десета година в състав:                                                          

Прочети »

Определение №497 от 39947 по гр. дело №484/484 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О    П    Р    Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е                                                                                    № 497                                                София  14.05.2009 година                                                            В  ИМЕТО  НА НАРОДА              Върховният касационен съд на

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
ilac hakkında