Разпореждане № от 42143 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 19.05.2015 година

Татяна Кънчева – председател на първо наказателно отделение във Върховния касационен съд (ВКС), като разгледах молбата на осъдения Д. К. М., с вх. № 6376/18.05.2015 г., която по същество представлява искане за възобновяване на производството по к.н.д. № 1898/2013 г. по описа на Върховния касационен съд,
УСТАНОВИХ:

С определение № 569 от 28.02.2014 г. по посоченото по-горе дело искането на осъдения Д. К. М. за възобновяване на производството по в.н.о.х.д. № 1129/2012 г. по описа на Софийския апелативен съд е оставено без разглеждане поради липса на годен процесуален обект за проверка по реда на възобновяването.
При това положение настоящото искане за възобновяване на осъдения Д. К. М. следва да бъде върнато като недопустимо на същото основание – липса на годен процесуален обект за проверка по реда на възобновяването. Съгласно чл. 420, ал. 2 във вр. с чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК осъдения може да иска възобновяване на наказателно дело в случаите, когато са допуснати съществени нарушения по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК по съдебни актове по чл. 354, ал. 2, т. 2 и ал. 5 НПК, както и по присъди, решения и определения непроверени по касационен ред по жалба на страната, в чийто интерес се предлага отмяната. Атакуваното определение не попада в никоя от посочените групи актове, поради това касационният съд не разполага с правомощие да възобнови производството, в което е постановено.
Освен това Д. К. М. следва да има предвид, че той не е процесуално легитимиран да отправи искане с изложеното в жалбата основание за възобновяване – чл. 422, ал. 1, т. 3 от НПК. Последното е от компетентността на оправомощения прокурор след провеждане на разследване.
Поради изложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото ведно с искането да се върне на Окръжен съд – Видин.
Препис от разпореждането да се изпрати на искателя.

ДЦ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed