Разпореждане № от 42209 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
София, 24.07.2015 година

Павлина Панова – Заместник – председател на Върховния касационен съд на Република България и председател на наказателната му колегия, като разгледах искането на Д. И. Д. с вх. № 9424/24.07.2015 г. за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 1044/2014 г. по описа на Районен съд – Търговище,
УСТАНОВИХ:

Подаденото искане следва да бъде изпратено по компетентност на Варненския апелативен съд, с оглед приетите и влезли в сила изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс, обнародвани в ДВ, бр. 42/2015 г. Съгласно изменената ал. 1 на чл. 424 НПК искането за възобновяване на наказателно дело на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК се разглежда от съответния апелативен съд, когато актът по чл. 419 НПК е постановен от районен съд или от окръжен съд като въззивна инстанция, с изключение на новите присъди. В настоящия случай постановената от Районен съд – Търговище присъда № 63 от 19.11.2014 г. е изменена с решение № 28 от 17.03.2015 г. по описа на Окръжен съд – Търговище. Поради това, компетентен по смисъла на новата ал. 4 на чл. 28 НПК / ДВ, бр. 42/2015 г./ да разгледа направеното от осъдения Д. Д., искане за възобновяване на н.о.х.д. № 1044/2014 г. по описа на Районен съд – Търговище, е Варненският апелативен съд.
С оглед на изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото, ведно с искането да се изпрати на Варненския апелативен съд по компетентност.
Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на осъдения Д. И. Д., за сведение.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
ПАВЛИНА ПАНОВА
СМ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
lifta hakkında