Разпореждане № от 42219 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
София, 03.08.2015 година

Павлина Панова – Заместник – председател на Върховния касационен съд на Република България и председател на наказателната му колегия, като разгледах искането на Д. Е. Д., подадено чрез адв. Д. Д. – АК – Кюстендил с вх. № 9768/03.08.2015 г. за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 883/2013 г. по описа на Районен съд – Дупница,
УСТАНОВИХ:

Подаденото искане следва да бъде изпратено по компетентност на Софийския апелативен съд, с оглед приетите и влезли в сила изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс, обнародвани в ДВ, бр. 42/2015 г. Съгласно изменената ал. 1 на чл. 424 НПК искането за възобновяване на наказателно дело на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК се разглежда от съответния апелативен съд, когато актът по чл. 419 НПК е постановен от районен съд или от окръжен съд като въззивна инстанция, с изключение на новите присъди. В настоящия случай постановената от Районен съд – Дупница присъда № 51 от 07.04.2014 г. е изменена с решение от 24.01.2015 г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил. Поради това, компетентен по смисъла на новата ал. 4 на чл. 28 НПК / ДВ, бр. 42/2015 г./ да разгледа направеното от осъдения Д. Е. Д., чрез адв. Д., искане за възобновяване на н.о.х.д. № 883/2013 г. по описа на Районен съд – Дупница, е Софийският апелативен съд.
С оглед на изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото, ведно с искането да се изпрати на Софийския апелативен съд по компетентност.
Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на осъдения Д. Е. Д. и адв. Д. Д., за сведение.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
см ПАВЛИНА ПАНОВА

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.