Разпореждане № от 42219 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 03.08.2015 година

Павлина Панова – зам.-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателна колегия, като разгледах касационните жалби на подсъдимия В. Р. В. и на неговия защитник, с вх. № 9767/03.08.2015 г., срещу решение № 61 от 23.06.2015 г. по в.н.о.х.д. № 42/2015 г. по описа на Бургаския апелативен съд,
УСТАНОВИХ:

Жалбата подадена от служебния защитник на подсъдимия В. Р. В. е бланкетна. В нея не са изложени касационни основания и данни в тяхна подкрепа. По този начин тя не е годна да послужи като основание за образуване на производство по реда на Глава двадесет и трета НПК, тъй като не отговаря на изискванията за съдържание на касационна жалба.
Пропускът Бургаският апелативен съд е следвало да отстрани, като определи седмодневен срок за привеждане на жалбата в съответствие с чл. 351, ал. 1 НПК, след изтичането на който, в случай на неизпълнение, да върне същата на основание чл. 351, ал. 4, т. 1 НПК.
При изпълнение на указанията от служебния защитник в срок, редовната жалба следва да бъде повторно администрирана, като се изпратят преписи на всички страни в производството.
Поради изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство пред ВКС.
Делото ведно с касационната жалба да се върне на Апелативен съд – Бургас за изпълнение на указанията.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ: /ПАВЛИНА ПАНОВА/
ДЦ

Определение №1223 от по гр. дело №1140/1140 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №  1223                               София 08.10.2009г. Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest