Разпореждане № от 42220 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 04.08.2015 година

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателната му колегия, като разгледах молбата на В. Р. М., подадена чрез адвокат Д. Г., с вх. № 9819/04.08.2015 г. за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 352/2013 г. по описа на Районен съд – Казанлък,
УСТАНОВИХ:

Подаденото искане следва да бъде изпратено по компетентност на Пловдивския апелативен съд с оглед приетите и влезли в сила изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс, обнародвани в Държавен вестник, бр. 42/2015 г. Съгласно изменението на чл. 424, ал. 1 НПК искането за възобновяване на наказателно дело на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК се разглежда от съответния апелативен съд, когато актът по чл. 419 НПК е постановен от районен съд или от окръжен съд като въззивна инстанция, с изключение на новите присъди. В настоящия случай постановената от Казанлъшкия районен съд Присъда № 105 от 19.09.2014 г. по н.о.х.д. № 352/2013 г. е потвърдена с Решение № 208 от 22.12.2014 г. по в.н.о.х.д. № 1270/2014 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора. Поради това, компетентен да разгледа направеното от В. Р. М., чрез адвокат Д. Г., искане за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 352/2013 г. по описа на Районен съд – Казанлък е Пловдивският апелативен съд.

С оглед на изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото ведно с искането да се изпрати на Пловдивския апелативен съд по компетентност.
Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на осъдения В. Р. М..

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

ПАВЛИНА ПАНОВА
м.б.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.