Разпореждане № от 42573 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 22.07.2016 година

Павлина Панова – Заместник-председател на Върховния касационен съд на Република България и председател на наказателната му колегия, като разгледах постъпилия от Д. Р., чрез адв. П. В. сигнал с вх. № 6601 от 27.06.2016 г., във връзка с искане (именувано „жалба“) с вх. № 5872 от 06.06.2016 г. за възобновяване на н.о.х.д. № 5340/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Варна, с вх. № 7839 от 20.07.2016 г.,

УСТАНОВИХ:
С присъда № 84 от 24.02.2015 г., постановена по н.о.х.д. № 5340/2013 г. на Районен съд – гр. Варна Д. С. Р. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 206, ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 2 (две) години, чието изтърпяване е отложено за изпълнение за срок от четири години.
С решение по в.н.о.х.д. № 415/2015 г. Окръжен съд – гр. Варна изцяло е потвърдил първоинстанционната присъда.
По повод подадена жалба от осъдения срещу въззивния съдебен акт е образувано производство пред Апелативен съд – гр. Варна. С решение № 103 от 17.05.2016 г. по н.д.в. № 19/2016 г. производството по делото е възобновено и присъда № 84 от 24.02.2015 г. на Районен съд – гр. Варна, е изменена, като Д. Р. е признат за виновен по чл. 217, ал. 4 вр. ал. 2 от НК и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на две години, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено за изпълнение за срок от четири години.
На 06.06.2016 г. в регистратурата на Върховния касационен съд е постъпила жалба с вх. № 5872 от Д. Р., чрез адв. В., срещу решение № 103 от 17.05.2016 г. по н.д.в. № 19/2016 г. на Апелативен съд – гр. Варна. По съществото си тя представлява искане за възобновяване с основание чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК. Наведени са доводи за наличие на всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1-3 НПК. Излагат се съображения за нищожност на решението, поради допуснато нарушение на чл. 9 ЗСВ. Твърди се, че присъдата на първостепенния съд е постановена от незаконен състав, както и че апелативният съд е стигнал до неправилен извод за това, че подсъдимият е извършил престъпление по чл. 217, ал. 2 НК. Прави се искане за отмяна на съдебните актове на предходните инстанции и връщане делото за ново разглеждане на Апелативен съд – гр. Варна.
С писмо от 06.06.2016 г. заместник-председателя на ВКС е върнал жалба с вх. № 5872, подадена от Д. Р., чрез неговия защитник, на Апелативен съд – гр. Варна за окомплектоване с н. д. № 19/2015 г.
На 16.06.2016 г. е постъпило уведомително писмо от Д. Р., чрез адв. В. до зам.-председателя на ВКС – съдия Павлина Панова, с което твърди наличие на бездействие от страна на Районен съд – гр. Варна, поради което моли отново да бъде изискано окомплектоване на делата, относими към подадената жалба с вх. № 5872 от 06.06.2016 г. На 17.06.2016 г. до Районен съд – гр. Варна е изпратено писмо от заместник-председателя на ВКС, с което са изискани жалба с вх. № 5872/06.06.2016 г., както и н.о.х.д. №5314/2013 г. на РС-Варна, в.н.о.х.д. № 415/2015 г. на ОС – Варна и н.д.в. № 19/2015 г. на АС- Варна.
На 28.06.2016 г. горецитираните дела, ведно с жалбата, са постъпили в регистратурата на ВКС с придружително писмо с вх. № 6857.
С разпореждане от 28.06.2016 г. председателят на първо наказателно отделение на ВКС е отказал образуване на производство пред ВКС по подаденото искане /именувано жалба/, тъй като решението на АС-Варна е постановено по реда на чл. 424, вр. 422, ал. 1, т. 5 НПК и не подлежи на последващ инстанционен контрол пред ВКС нито по реда на Глава XXIII от НПК, нито по реда на Глава XXXIII от НПК.
На 27.06.2016 г. във ВКС е постъпил сигнал с вх. № 6601, във връзка с жалба с вх. № 5872/06.06.2016 г., адресиран до председателя на ВКС, с който се релевират доводи за допуснати нарушения на чл. 9 НПК, чл. 9 ЗСВ и чл. 6, ал. 1 ЕКЗПЧОС, като се преповтарят част от изложените аргументи в жалбата, свързани с незаконния състав, неглижиране на аргументите, представени от защитата относно невиновността на Р., допуснато нарушение на чл. 296 НПК. Твърди се, че в жалбата са посочени незаконосъобразните действия на съдебните състави на Районен, Окръжен и Апелативен съд – гр. Варна, както и конкретни имена на отделни магистрати от тези състави. Имплицитно се прави искане за преразглеждане на делото от ВКС.
На 12.07.2016 г. до Районен съд – гр. Варна е изпратен постъпилият сигнал с вх. № 6601/27.06.2016 г. за окомплектоване с предходната му жалба и относимите към нея дела и връщането им на ВКС.
На 20.07.2016 г. с придружително писмо с вх. № 7839 по описа на ВКС, Районен съд – гр. Варна е изпратил сигнал с вх. № 6601/27.06.2016 г., жалба вх. № 5872/06.06.2016 г., н.о.х.д. №5314/2013 г. на РС – Варна, в.н.о.х.д. № 415/2015 г. на ОС – Варна и н.д.в. № 19/2015 г. на АС – Варна.
С подадения сигнал, във връзка с жалбата от 06.06.2016 г. от осъдения Р., чрез неговия процесуален представител, се иска иницииране на производство по възобновяване пред ВКС.
Посочените аргументи не могат да послужат като основание за образуване на производство по възобновяване пред Върховния касационен съд. Въззивният съдебен акт вече е бил предмет на проверка по реда на възобновяването на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 пред Апелативен съд – гр. Варна, който в настоящия случай, съгласно чл. 424, ал. 1 НПК е компетентният съд да разгледа искането и който се е произнесъл с решение № 103 от 17.05.2016 г. по н.д.в. № 19/2016 г. Повторно искане нито пред компетентния Апелативен съд – гр. Варна, нито пред Върховния касационен съд, е допустимо.
С оглед гореизложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство пред ВКС за възобновяване на н.о.х.д. № 5340/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Варна.
Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на осъдения Д. С. Р. и адв. П. В. – за сведение.
Делото да се върне на Районен съд – Варна.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
ПАВЛИНА ПАНОВА

см

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.