Разпореждане № от 42598 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
София, 16.08.2016 година

Татяна Кънчева – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателната му колегия /съгласно Разпореждане № 82/08.08.2016 г. на зам.-председателя на ВКС и председател на НК/, като разгледах постъпилото от осъдения И. С. М., чрез адв. П., искане за възобновяване на н.о.х.д. № 21832/2014 г. на Софийски районен съд, с вх. № 8780 от 15.08.2016 г.,
УСТАНОВИХ:

Подаденото искане следва да бъде изпратено по компетентност на Софийски апелативен съд, с оглед приетите и влезли в сила изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс, обнародвани в ДВ, бр. 42/2015 г. Съгласно изменената ал. 1 на чл. 424 НПК искането за възобновяване на наказателно дело на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК се разглежда от съответния апелативен съд, когато актът по чл. 419 НПК е постановен от районен съд или от окръжен съд като въззивна инстанция, с изключение на новите присъди. В настоящия случай постановената от Софийския районен съд присъда от 13.05.2015 г. е потвърдена с решение № 1276 от 15.12.2015 г. по описа на Софийски градски съд. Поради това, компетентен по смисъла на новата ал. 4 на чл. 28 НПК / ДВ, бр. 42/2015 г./ да разгледа направеното от осъдения И. М., чрез адв. П., искане за възобновяване на н.о.х.д. № 21832/2014 г. на Софийски районен съд, е Софийският апелативен съд.
С оглед на изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред Върховния касационен съд.
Делото, ведно с искането, да се изпрати на Софийския апелативен съд по компетентност.
Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на И. С. М. и на адв. В. П., за сведение.

ЗА ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
/Съгласно Разпореждане № 82/08.08.2016 г. на
зам.-председателя на ВКС и председател на НК/

ТАТЯНА КЪНЧЕВА
см

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *