Разпореждане № от 42655 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 12.10.2016 година

Павлина Панова – Заместник-председател на Върховния касационен съд на Република България и председател на наказателната му колегия, като разгледах постъпилото от В. Н. Б. допълнение с вх. № 9357 от 28.09.2016 г. към искане с вх. № 4922 от 10.05.2016 г. за възобновяване на н.о.х.д. № 2940/2007 г. по описа на Софийски градски съд, с вх. № 10534 от 06.10.2016 г.,

УСТАНОВИХ:
С присъда № 218 от 16.06.2010 г. по н.о.х.д. № 2940/2007 г. на Софийски градски съд В. Н. Б. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, пр. 3 НК и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година и 11 месеца при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
С решение от 03.05.2012 г. по в.н.о.х.д. № 761/2011 г. Софийски апелативен съд е изменил частично първоинстанционната присъда, като е увеличил размера на съдебните разноски, а в останалата част я е потвърдил.
По повод подадена жалба от упълномощения защитник на подсъдимия е образувано касационно производство. С решение № 380 от 08.10.2012 г. по к.д. № 1138/2012 г. Върховният касационен съд е оставил в сила въззивният съдебен акт.
На 10.05.2016 г. осъденият Б. е депозирал искане за възобновяване на в.н.ч.д. № 1270/2012 г. на Софийски апелативен съд, с посочено основание по чл. 423 НПК.
С разпореждане от 27.05.2016 г. председателят на първо наказателно отделение на Върховния касационен съд е отказал образуване на производство по възобновяване, тъй като по посоченото дело В. Б. не е бил страна, и е върнал искането му с указание да посочи данни за това кога е узнал за влязлата в сила присъда и по кое дело точно прави искане за възобновяване.
На 28.09.2016 г. в регистратурата на ВКС е постъпило искане от осъдения Б. за възобновяване на н.о.х.д. № 2940/2007 г. на Софийски градски съд и в.н.о.х.д. № 761/2011 г. на Софийски апелативен съд, с основание чл. 423, ал. 1 НПК и чл. 6, пар. 1 ЕКЗПЧОС. Твърди, че не е участвал в наказателните производства, тъй като по това време е бил задържан в Република Гърция. Акцентира върху обстоятелството, че процесуалният му представител и пред двете инстанции е посочвал, че осъденият желае да присъства, но бил възпрепятстван, поради задържането му в друга държава. Посочва, че разбрал, че бил осъден незаконно и подал искане до ВКС с вх. № 4922/20.05.2016 г. и моли настоящото да се приеме като допълнение към него.
В материалите по делo № 2940/2007 г. на Софийски градски съд е приложено писмо № 3480 от 20.05.2016 г. от МП – ГД „Изпълнение на наказанията“, от което е видно, че В. Б. е задържан на 13.03.2016 г. с постановление на СГП по ДП № 1989/2014 г. за престъпление по чл. 194, чл. 195 и чл. 196 НК. Въпреки че в искането за възобновяване не се сочи конкретната дата, на която жалбоподателят е узнал за в.н.о.х.д. №761/2011 г. на Софийски апелативен съд, може да се счете, че същият претендира, че е узнал за постановената присъда по делото, чието възобновяване иска на 13.03.2016 г.
От материалите по делото се установява, че В. Б., в качеството си на жалбоподател, по к.д. № 1138/2012 г. е бил редовно призован за съдебното заседание пред Върховния касационен съд, знаел е за наличието на наказателното производство, тъй като е бил освободен на 20.06.2011 г. от затвора в Република Гърция и е могъл да узнае изхода от касационното производство, настъпил с постановяване на решение № 380 от 08.10.2012 г. по к.д. № 1138/2012 г. на ВКС, в случай, че действително е проявил интерес от него. Факт е, че присъдите влизат в сила с постановяването на решението на ВКС, с което същите се оставят в сила, тъй като касационният акт е окончателен и не подлежи на обжалване. Всеки подсъдим, знаещ за наказателното производство, водено срещу него, какъвто е бил В. Б., се счита, че е узнал за влизането в сила на присъдата от датата на постановяване на крайния съдебен акт, с който тя е оставена в сила. Тази дата е 08.10.2012 г., с оглед на което 6-месечният срок по чл. 423 НПК започва да тече от тази дата, а не от по-късен момент. Искането е просрочено, поради което не може да послужи като основание за образуване на производство по възобновяване.
С оглед изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство пред ВКС за възобновяване на н.о.х.д. № 2940/2007 г. по описа на Софийски градски съд.
Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на осъдения В. Н. Б. – за сведение.
Делото да се върне на Софийски градски съд.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
см ПАВЛИНА ПАНОВА

Определение №267 от по гр. дело №1598/1598 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                                        О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                                                              № 267          София, 18.03.2010 г. В    ИМЕТО   НА   НАРОДА  Върховен касационен съд  на Република България

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
today