Разпореждане № от 42674 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 31.10.2016 година

Красимир Харалампиев – и. ф. председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, като проверих касационната жалба, подадена от защитника на подс. Б. И. Б. – адв. Т. Л., срещу въззивно решение № 369 от 28.09.2016 г. по в.н.о.х.д. № 522/2016 г. по описа на Апелативен съд – София, с вх. № 11443 на ВКС от 28.10.2016 г.
установих:

Касационната жалба не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК, тъй като в нея липсват данни в подкрепа на посочените касационни основания. На подалия жалбата следва да се обърне внимание, че касационната проверка не се основава на ревизионното начало, а на данните в подкрепа на релевираните касационни основания, които следва да бъдат изложени ясно, конкретно и съотнесено към конкретните доказателствени източници, които се оспорват. Заявеното в жалбата от адв. Т. Л., че ще изложи допълнително своите аргументи по реда на чл. 351, ал. 3, пр. 2 от НПК, не санира нередовността в съдържанието й. Правото на допълнение на касационна жалба може да се упражни до даване ход на делото, но само при наличието на такава жалба, отговаряща на изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК.
Това налага делото да бъде върнато на Апелативен съд – София, който да даде седемдневен срок на жалбоподателя за привеждане на жалбата в съответствие с изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК, след което допълнението да бъде администрирано на другите страни в производството. При неотстраняване на пропуска или нередовността, въззивният съд следва да изпълни правомощието си по чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д. № 522/2016 г. по описа на Апелативен съд – София.
Делото с жалбата да се върне на Апелативен съд – София за изпълнение на указанията, посочени в съобразителната част на настоящото разпореждане.

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:
КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

КХ

Определение №561 от 22.6.2016 по гр. дело №204/204 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

– 4 –ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 561гр. София 22.06.2016 година. Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 03.02.2016 (трети февруари две хиляди и шестнадесета)

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed