Разпореждане № от 42733 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Наказателна колегия

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 29.12.2016 година

Павлина Панова – Зам. – председател на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия, като разгледах преписка с вх. № 13501/23.12.2016 г. по описа на Наказателна колегия на ВКС,
УСТАНОВИХ:

Преписка № 13501/23.12.2016 г. е изпратена по компетентност от председателя на трето гражданско отделение при Гражданска колегия на ВКС. Образувана е по повод жалба с вх. № 10011/14.10.2016 година по описа на ВКС, подадена от С. Г. С., против решение на Висшия адвокатски съвет от 16.09.2016 година за отказ да се образува дисциплинарно производство срещу адвокати – Г. А. поддържал обвинение и членове на дисциплинарния състав по д.д. № 37/2015 година. Жалбата е допълнена с молба вх. № 11219/14.11.2016 година по описа на ВКС, с която се оспорва и решение от 28.07.2016 година на Висш дисциплинарен съд, с което е потвърдено решение от 22.04.2016 година на Дисциплинарния съд при АК – Варна.
След като се запознах със съдържанието на жалбата и допълнението към нея намирам същите за недопустими да образуват производство пред ВКС на две основания.
На първо място, решенията на Висш адвокатски съвет, с които е отказано образуване на дисциплинарно производство, не подлежат на обжалване пред ВКС. Съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 6 от Закона за адвокатурата същите могат да се обжалват от заинтересуваното лице в 14 – дневен срок от съобщението пред Висш адвокатски съвет /макар и неправилно в самото решение да е посочено, че е окончателно/.
На второ място, единствено решенията на Висшия дисциплинарен съд, постановени като първа инстанция, подлежат на обжалване пред Върховен касационен съд в 14-дневен срок от постановяването им /чл. 130, ал. 2 от Закона за адвокатурата/. Производството пред Върховен касационен съд е по Глава двадесет и трета от НПК /касационно производство/, вр. чл. 130, ал. 2, вр. чл. 7, ал. 7 от Закон за адвокатурата. Обжалваното пред настоящата инстанция решение на Висшия дисциплинарен съд обаче не попада в обхвата на посочената правна норма. Същото е постановено като въззивна инстанция по отношение на постановения от Дисциплинарния съд първоинстанционен акт, а не като първа инстанция каквото е изискването на законодателя.
С оглед на установеното, жалбата на С. С. и молбата към нея не са годни да образуват касационно дело по Закона за адвокатурата, тъй като са процесуално недопустим
Поради изложените по – горе съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство пред ВКС.
Препис от настоящето разпореждане да се изпрати на жалбоподателката С. С. на посочения от нея адрес – за сведение.
Препис от настоящето разпореждане ведно с преписката да се върне на Висш адвокатски съвет – за съхранение.

ЗАМ. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС
И РЪКОВОДИТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

ст

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.