Разпореждане № от по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
Наказателна Колегия
РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 15. 08. 2014 година

Вероника Имова – временно и.д. Зам. – председател на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия съгл. разпореждане № 62/06.08.2014 г. на Зам. – председателя на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия Павлина Панова, като разгледах искането на С. М. Й. с вх. № 11387/14.08.2014 г. за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 1122/2013 г. по описа на Районен съд – Ловеч,
УСТАНОВИХ:

Подаденото искане за възобновяване не съдържа касационни основания и данни в тяхна подкрепа, каквото е изискването на чл. 426 във вр. с чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК във вр. с чл. 351, ал. 1 във вр. с чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 НПК.
В седмодневен срок от получаване на настоящото разпореждане осъденият Й. следва да посочи кои са допуснатите от Районен съд – Ловеч и Окръжен съд – Ловеч нарушения на материалния и процесуален закон, както и съображенията си за явна несправедливост на наложеното му наказание, ако го счита за такова. В противен случай молбата му за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 1122/2013 г. на Районен съд – Ловеч ще бъде върната.
Поради изложените по-горе съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Препис от разпореждането да се изпрати на осъдения С. М. Й. в затвора – гр.Ловеч.

И.д. ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/В. Имова/
ич

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.