Разпореждане №102 от 42887 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 102
София, 01.06.2017 година

Павлина Панова – Заместник – председател на Върховния касационен съд на Република България и председател на наказателната му колегия, като разгледах постъпилата от осъдения Р. Г. Г. „молба” към касационна жалба с вх. № 3662 от 10.04.2017 г., срещу въззивна присъда от 16.01.2017 г. по в.н.о.х.д. № 946/2016 г. по описа на Софийски окръжен съд, с вх. № 5367 от 01.06.2017 г.,

УСТАНОВИХ:
Подсъдимият Р. Г. е подал касационна жалба с вх.№ 761/30.01.2017 г. в Софийски окръжен съд срещу нова въззивна присъда от 16.01.2017 г. по в.н.о.х.д. № 946/2016 г. по описа на същия съд. В депозираната жалба декларативно са заявени всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1-3 от НПК, без да са подкрепени с конкретни съображения.
Поради тази причина с разпореждане от 31.01.2017 г. на съдия от Софийски окръжен съд е указано на жалбоподателя, че мотивите към присъдата са изготвени и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за това, следва да депозира допълнителни съображения по подадената касационна жалба. Съобщението е получено на 08.02.2017 г. от бащата на подсъдимия Г. със задължение да му го предаде.
С разпореждане от 20.02.2017 г. съдия от Софийски окръжен съд е констатирал, че след изтичане на предоставения срок и дадените указания жалбоподателят не е упражнил правата си във връзка с излагане на допълнителни съображения. Въпреки това е разпоредил делото, ведно с жалбата, да се изпрати на ВКС.
Председателят на първо наказателно отделение на Върховния касационен съд с разпореждане № 27 от 22.02.2017 г. е отказал образуването на касационно производство по в.н.о.х.д. № 946/2016 г. на Софийски окръжен съд, като е дал указания на въззивния съд да упражни правомощията си по чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК и върне жалбата на подсъдимия Р. Г..
В изпълнение на указаното, с разпореждане от 28.02.2017 г. съдия от второинстанционния съд е върнал подадената касационна жалба като несъответна на изискванията на закона. В указания срок за обжалване на разпореждането за връщане подсъдимият Г. е подал допълнение /именувано „касационна жалба“/ с вх. № 3662 от 10.04.2017 г. към депозираната касационна жалба. С оглед постъпилото допълнение, делото е изпратено и администрирано във Върховния касационен съд.
С разпореждане № 72 от 25.04.2017 г. заместник-председателя на ВКС и председател на НК е отказал образуване на касационно производство по в.н.о.х.д. № 946/2016 г. на Софийски окръжен съд. В мотивната част на разпореждането е подчертано, че касационна жалба с вх. № 3662 от 10.04.2017 г., предвид съдържанието й, се явява своеобразно допълнение към първоначално подадената касационна жалба от 30.01.2017 г. На основание чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК последната е била върната от въззивната инстанция, поради което депозираното допълнение се явява насочено към жалба, спрямо която все още е налице висящо производство пред Софийски окръжен съд срещу разпореждането за връщане на касационната жалба, и не може да послужи като основание за образуване на производство пред ВКС. Поради факта, че допълнението е подадено в срока за обжалване на разпореждането за връщане на касационната жалба на подсъдимия, е указано на последния да се предостави възможност да уточни изрично дали е съгласен или не с постановеното от окръжния съд разпореждане от 28.02.2017 г. за връщане на касационна жалба. Посочено е, че ако подсъдимият заяви претенция за отмяна на горецитираното разпореждане, то тогава въззивния съд следва отново да администрира делото на ВКС, с оглед преценката за наличието на предпоставките за образуване на частно производство на основание чл. 351, ал. 5 от НПК.
При несъобразяване с изричните указания на ВКС, с разпореждане от 02.05.2017 г. Софийски окръжен съд неправилно е указал на подсъдимия да уточни предмета и целта на обжалването – дали се касае за обжалване на въззивен съдебен акт-постановената присъда, или разпореждането от 28.02.2017 г. за връщане на касационна жалба, вместо да му даде възможност да уточни дали е съгласен или не с постановеното от окръжия съд разпореждане за връщане. В предоставения му срок, Р. Г. е подал молба с вх. № 5165 от 26.05.2017 г., с която е уточнил, че предмета на касационната му жалба е обжалване на въззивната присъда от 16.01.2017 г. След което делото отново е изпратено във ВКС.
Подадената „молба“, която всъщност представлява уточнение към допълнението /именувано „касационна жалба“/ с вх. № 3662 от 10.04.2017 г. към депозираната касационна жалба, не е годна да инициира нито касационно производство по реда на Глава Двадесет и втора от НПК, нито частно производство по реда на чл. 351, ал. 5 от НПК пред ВКС.
Молбата не може да послужи като основание за образуване на касационно производство, тъй като същата се явява уточнение към допълнението от 10.04.2017 г., релевантно към касационна жалба от с вх. № 761/30.01.2017 г., подадена от подсъдимия срещу въззивна присъда от 16.01.2017 г. по в.н.о.х.д. № 946/2016 г. на Софийски окръжен съд. Предвид констатираните нередовности в жалбата и неотстраняването им, същата с разпореждане на въззивния съд е била върната като процесуално недопустима, поради което и депозираното допълнение и впоследствие подадената молба, не са годни да инициират производство по реда на Глава XXIII от НПК.
Молбата не е годен процесуален документ, въз основа на който може да се образува частно производство по реда на чл. 351, ал. 5 от НПК. В нея въобще не се споменава и не се заявява изрично волята на подсъдимия по отношение на разпореждането за връщане на касационната жалба.
Необходимо е въззивният съд отново да предостави възможност на подсъдимия, като изрично му укаже да уточни дали е съгласен или не с разпореждането за връщане на касационна жалба от 28.02.2017 г. по описа на Софийски окръжен съд. При положение, че Р. Г. манифестира изричното си несъгласие с горецитираното разпореждане и претендира за неговата отмяна, то единствено тогава делото следва отново да бъде администрирано във ВКС с оглед преценката за допустимост за образуване на частно производство.
С оглед изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство пред ВКС.
Делото, ведно с молбата, да се върне на Софийски окръжен съд за изпълнение на горепосочените указания.
Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на подсъдимия Р. Г. Г. – за сведение.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

ПАВЛИНА ПАНОВА
см

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.